Projekt

Miasteczko Aktywnego Seniora

Opis przedsięwzięcia

Realizacja Programu „Miasteczko Aktywnego Seniora w Radkowie” zakłada współpracę pozarządowej organizacji prowadzącej działalność w obszarze pożytku publicznego z podmiotami komercyjnymi, wyspecjalizowanymi w obsłudze szeroko pojętego rynku usług senioralnych. Przystąpienie do współpracy podyktowane jest prospołecznym wymiarem Programu oraz wysoką wrażliwością społeczną, przekładającą się bezpośrednio na ideę całego przedsięwzięcia. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na kilku płaszczyznach i sukcesywnie wdrażane, początkowo na terenie Miasta i Gminy Radków, a po dopracowaniu szczegółów i procedur niewykluczone jest realizowanie dalszych ośrodków tego typu na terenie Dolnego Śląska i pozostałej części kraju. Ogólnokrajowy wymiar Programu zabezpieczony jest licznymi przedstawicielstwami naszych potencjalnych Partnerów, obejmującymi teren całego kraju.

Nasi przyszli Klienci będą prowadzeni krok po kroku przez doświadczonych i dodatkowo przeszkolonych Doradców Seniora, legitymujących się specjalnym, przygotowanym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej ZO we Wrocławiu i weryfikowanym przez Wrocławskie Centrum Seniora, numerowanym Certyfikatem Opiekun Seniora. Począwszy od porady prawnej, poprzez fachowe doradztwo w zakresie mieszkalnictwa i aranżacji wnętrz, do załatwienia wszelkich formalności cywilno-prawnych w zastępstwie osoby starszej włącznie, pozwalających naszym przyszłym Klientom zamieszkać w Miasteczku Aktywnego Seniora w Radkowie.

World Polonia Business Club będzie przyznawać na wniosek Kolegium Koordynatorów tytuł i statuetkę Ambasadora Polskich Środowisk Senioralnych osobom zagranicznym, które w istotnym zakresie włącza się w proces promocji Miasteczka Aktywnego Seniora.

Miasteczko Aktywnego Seniora

Cele strategiczne

Przede wszystkim będziemy się starać o wypracowanie zestawu optymalnych działań, dzięki którym stworzymy odpowiedni „klimat” i warunki do rozwoju bezpiecznego dla osób starszych rynku zamiany kupna-sprzedaży mieszkań. Podjęliśmy starania mające na celu pozyskanie do współpracy instytucji odpowiedzialnych za rynek mieszkalnictwa komunalnego, w tym socjalnego oraz najlepszych ekspertów w tej dziedzinie, którzy mogą pomóc we wprowadzeniu odpowiednich praktyk, służących rozwojowi takiej działalności, także w sensie biznesowym.

Cele długookresowe
  • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa socjalnego i zdrowotnego osobom starszym oraz wszystkim tym, którzy zainteresowani są prowadzeniem aktywnego trybu życia.
  • Przekonanie władz oraz społeczności lokalnej o potrzebie stworzenia równych szans w dostępie do opieki socjalnej, w tym medycznej osobom, które są adresatami przyjętej przez nas misji.
  • Zaprojektowanie oraz wybudowanie wielofunkcyjnego ośrodka senioralnego wyprofilowanego na realizację potrzeb i oczekiwań ludzi starszych.
  • Wyposażenie ośrodka w wysokospecjalistyczne urządzenia oraz sprzęt, pozwalający na efektywne prowadzenie rehabilitacji, diagnostyki medycznej oraz działań towarzyszących.
  • Pozyskanie wysoko kwalifikowanej kadry – w tym medycznej, wrażliwej na potrzeby społeczne – stałe szkolenie personelu.
  • Ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług, wprowadzanie najwyższych standardów i procedur związanych z opieką i ochroną zdrowia ludzi wieku senioralnego.
  • Wypracowanie metod zapobiegających wyalienowaniu z życia społecznego osób starszych oraz tych pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem poprzez prowadzenie stałej edukacji pro-zdrowotnej, propagującej zdrowy tryb życia, podtrzymującej sprawność fizyczną i umysłową.
  • Rozwój działalności opiekuńczo-pielęgnacyjnej oraz medycznej.
Cele krótkookresowe
  • Pozyskanie obiektu (zespołu obiektów) lub działki budowlanej pozwalającej na zaprojektowanie i wybudowanie Miasteczka Aktywnego Seniora, spełniającego najwyższe standardy funkcjonalno-przestrzenne oraz merytoryczne.
  • Wybór urządzeń i technologii, zakresu oraz poziomu specjalizacji świadczonych usług, w tym medycznych.
  • Wystąpienie do potencjalnych partnerów celem uzgodnienia współpracy w zakresie opisanym w Koncepcji.
  • Budowa zaplecza kadrowego projektowanego Centrum, prowadzenie specjalistycznych szkoleń i kursów przygotowujących personel do opieki nad osobami, które są adresatami przyjętej przez organizatorów misji.
  • Uzgodnienie warunków i terminów dostaw aparatury i sprzętu oraz urządzeń wspomagających pracę Centrum.
  • Promocja Centrum oraz realizowanej misji działań społecznie użytecznych.