Statut

Fundacja "Teraz Życie"

Statut

Kierując się potrzebą realizacji celów społecznie użytecznych, zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej, takich jak: ochrona zdrowia, opieka społeczna, profilaktyka oraz wszechstronna rehabilitacja niepełnosprawnych, przy jednoczesnym wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia organizacyjnego Fundacji Śląsk Futbol, która z powodzeniem realizowała cele statutowe związane z działalnością sportową, w tym szczególnie wspierała przedsięwzięcia podejmowane przez WKS Śląsk, ale zakończyła swoją działalność w związku z reorganizacją wojskowych klubów sportowych i wyczerpaniem kontynuowanej misji – założyciele nowej Fundacji ustanawiają jej Statut o poniższym brzmieniu.

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja na rzecz zdrowia “TERAZ ŻYCIE”, zwana w dalszej części statutu “Fundacją” ustanowiona została przez Fundatorów aktem notarialnym repertorium A nr 31/2005 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 2 przed notariuszem Danutą Prus w dniu 07.01.2004.
 2. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. 1991r. Nr 46 poz.203 z p.zm.) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest teren Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami prawa miejscowego.
 2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może tworzyć filie.

§ 5

 1. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 7

 1. Nadzór nad działalnością fundacji sprawuje Minister Zdrowia.
Rozdział II – Cele i zadania fundacji

§ 8

 1. Celem Fundacji jest działanie na rzecz i w obszarze Ochrony Zdrowia, Rehabilitacji i Opieki Społecznej poprzez:
  • Organizowanie i wspieranie rozwoju Placówek Ochrony Zdrowia.
  • Propagowanie zdrowego stylu życia, żywienia, właściwej roli sportu i rekreacji.
  • Kształtowanie postaw aktywnego współuczestnictwa pacjentów w procesie profilaktyki zdrowotnej i leczenia.
  • Inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego na rzecz rozwoju Służby Zdrowia.
  • Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach, w tym szczególnie w wypadkach komunikacyjnych i ich rodzinom.
  • Organizowanie i wspieranie rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
  • Inspirowanie i organizowanie ośrodków i osiedli dla ludzi 55+ według standardów proponowanych przez Unię Europejską.
  • Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

§ 9

 1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez: aktywne gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych pochodzących od osób fizycznych, prawnych, samorządów terytorialnych, organizacji i instytucji zewnętrznych krajowych i zagranicznych oraz pochodzących z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej przeznaczając je na:
  • Zakup sprzętu, wyposażenia i środków medycznych.
  • Budowę, rozbudowę i remont szpitali i innych placówek medycznych.
  • Pomoc w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji personelu medycznego.
  • Organizację instytucji wolontariatu medycznego.
  • Inicjowanie, organizowanie i wspieranie finansowe programów profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz innych osób potrzebujących pomocy.
  • Pomoc medyczną, finansową i rzeczową osobom poszkodowanym w wypadkach, w tym szczególnie w wypadkach komunikacyjnych i ich rodzinom.
  • Wspieranie i organizowanie imprez, programów sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych.
  • Wspieranie osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia nie posiadających dostatecznych środków materialnych, z obszarów miejskich i wiejskich, a zwłaszcza emerytów i rencistów.
  • Podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych, współpraca z ośrodkami akademickimi, a także organami samorządów terytorialnych.

§ 10

 1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami, a także osobami dla osiągania celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, lobbingu, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
Rozdział III – Majątek i dochody fundacji

§ 11

 1. W momencie rejestracji Fundacja posiada środki majątkowe w wysokości 1400 PLN z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski oraz środki finansowe, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 3. Część swego majątku Fundacja przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 12

 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
  • Funduszu założycielskiego,
  • Darowizn, nawiązek, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
  • Zbiórek i imprez publicznych,
  • Odsetek, depozytów bankowych, papierów wartościowych,
  • Dotacji,
  • Działalności gospodarczej.

§ 13

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów przeznacza się na realizację celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Fundacja może tworzyć Fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy, sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn, spadków i dziedziczenia oświadczenia woli wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 14

 1. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa polskiego.

§ 15

 1. Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.

§ 16

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
Rozdział IV – Organy fundacji

§ 17

 1. Organami fundacji są:
  • Zgromadzenie Fundatorów.
  • Rada Fundacji – zwana dalej Radą.
  • Zarząd Fundacji – zwany dalej Zarządem.

§ 18

 1. Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższą władzą Fundacji.
 2. Obrady Zgromadzenia Fundatorów odbywają się w siedzibie Fundacji lub w innym miejscu, wskazanym w ramach organizowania obrad.
 3. Zwyczajne Zgromadzenie Fundatorów odbywa się raz na rok i zwoływane jest przez Zarząd Fundacji najpóźniej do końca czerwca każdego roku kalendarzowego.
 4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Zarząd Fundacji w celu rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznej uchwały, w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia:
  • z własnej inicjatywy;
  • na wniosek Rady Fundacji;
  • na wniosek Fundatorów reprezentujących co najmniej 2 głosy Zgromadzenia Fundatorów.

§ 19

 1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
  • Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków.
  • Udzielanie Zarządowi i Radzie pokwitowania z wykonania obowiązków.
  • Podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia wpływów.
  • Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji.
  • Powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji.
  • Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Fundacji.
  • Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia nieruchomości należących do Fundacji.
  • Inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa.
  • Podejmowanie uchwał zatwierdzających programy rozwoju Fundacji.
  • Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych Fundacji, a także podejmowania działalności gospodarczej.
  • Podejmowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Zarządu Fundacji dotyczącej likwidacji Fundacji.
  • Podejmowanie uchwały w sprawie wyznaczenia likwidatora.

§ 20

 1. W ramach realizacji swoich kompetencji Zgromadzenie Fundatorów ma prawo:
  • wglądu do wszystkich dokumentów i materiałów dotyczących Fundacji;
  •  żądania wyjaśnień od Zarządu Fundacji, a za jego pośrednictwem od pozostałych pracowników Fundacji.
 2. Zgromadzenie Fundatorów swoje kompetencje wymienione w punkcie 1., wykonuje poprzez upoważnionych przedstawicieli.

§ 21

 1. W Zgromadzeniu Fundatorów na każdego Fundatora przypada 1 (jeden) głos.
 2. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów są podejmowane zwykłą większością głosów obecnych członków.
 3. Zgromadzenie Fundatorów jest ważne w przypadku reprezentowania co najmniej 51% członków Zgromadzenia Fundatorów.

§ 22

 1. Głosowanie w Zgromadzeniu Fundatorów jest jawne.

§ 23

 1. Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów.
 2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 3. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniach Rady Fundacji. Wynagrodzenie to ustalają Fundatorzy.

§ 24

 1. Kadencja Rady Fundacji trwa 4 (cztery) lata.
 2. Ponowny wybór członków ustępującej Rady Fundacji do nowej Rady jest dozwolony.
 3. Zgromadzenie Fundatorów może powołać i odwołać Radę Fundacji lub jej członka w każdym czasie.

§ 25

 1. Rada jest organem doradczym Fundacji i może wydawać opinie we wszystkich sprawach zasadniczych dla jej funkcjonowania, a w szczególności:
  • inicjowania i opracowywania planów działalności statutowej,
  • propagowania idei Fundacji,
  • inicjowania działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych na cele statutowe Fundacji.

§ 26

 1. Rada Fundacji odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na 3 (trzy) miesiące.
  • Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący:
  • z własnej inicjatywy;
 2. na wniosek Zarządu Fundacji lub Zgromadzenia Fundatorów.
 3. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku.
 4. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządza się protokoły.
 5. Członkowie Rady Fundacji wykonują swoje zadania osobiście.

§ 27

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację wobec osób trzecich.
 2. Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata.

§ 28

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1-3 osób. Skład Zarządu w przypadku powołania 3 (trzech) osób, stanowią następujące osoby funkcyjne:
  • prezes;
  • wiceprezes;
  • rzecznik prasowy – sekretarz.

§ 29

 1. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Fundatorów.
 2. Członkami Zarządu mogą być Fundatorzy, bądź inne osoby.
 3. Członków Zarządu można wybierać ponownie na następną kadencję.
 4. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji lub osoby upoważnione przez Zarząd w granicach swego umocowania.
 5. W stosunku do członków Zarządu Fundacji, za pracodawcę, czynności z zakresu prawa pracy, a także inne czynności o tym charakterze, dokonuje Zgromadzenie Fundatorów poprzez upoważnionego pełnomocnika.
 6. W stosunku do pracowników Fundacji, za pracodawcę, czynności z zakresu prawa pracy, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, dokonuje Członek Zarządu Fundacji lub upoważniona osoba.

§ 30

 1. Zarząd Fundacji prowadzi wszystkie sprawy, których ustawa o fundacjach, bądź postanowienia Statutu Fundacji, nie zastrzegają dla innych organów Fundacji.
  Zarząd w szczególności:
  • Kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.
  • Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji.
  • Sporządza i zdaje sprawozdania finansowe Fundacji oraz sprawozdanie z działalności Fundacji.
  • Tworzy, znosi Zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne.
  • Ustala regulamin Biura Fundacji.
  • Ustala wielkość zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników Fundacji.

§ 31

 1. Zwykłe posiedzenie Zarządu odbywa się raz w miesiącu. Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu może zwołać każdy z Członków Zarządu.

§ 32

 1. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne, jeśli bierze w nim udział, co najmniej dwóch Członków Zarządu.
 2. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły.

§ 33

 1. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów obecnych członków.
 2. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Rozdział V – Działalność gospodarcza

§ 34

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie opisanym w załączniku nr 1 do statutu.

§ 35

 1. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie wyodrębnionych jednostek organizacyjnych (Zakładów), bądź przez samą Fundację.

§ 36

 1. Działalność gospodarcza wymagająca zgodnie z obowiązującym prawem specjalnych zezwoleń będzie realizowana po ich uzyskaniu.

§ 37

 1. Fundacja w ramach prowadzonej działalności może być udziałowcem innych podmiotów gospodarczych.

§ 38

 1. Fundacja i jej jednostki organizacyjne, prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi, według zasad określonych przepisami o rachunkowości.
 2. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 3. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia roku, w którym Fundacja została wpisana do rejestru handlowego.

§ 39

 1. Fundacja może rozszerzyć zakres prowadzonej działalności gospodarczej dla realizacji celów statutowych.

§ 40

 1. Dochody osiągnięte przez Fundację będą przeznaczane na cele statutowe, a także na zabezpieczenie funkcjonowania Fundacji oraz na działalność gospodarczą.
Rozdział VI – Postanowienia końcowe

§ 41

 1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o podobnych celach, na warunkach określonych umową obu Fundacji.
 2. W imieniu Fundacji umowę zawiera Zarząd Fundacji.

§ 42

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidacja następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.
 3. Likwidatora powołują Fundatorzy.
 4. Po zakończeniu likwidacji, Likwidator zgłasza wykreślenie Fundacji do właściwego Sądu Rejestrowego.

§ 43

 1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
 2. Uchwała o likwidacji Fundacji wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 44

 1. Majątek Fundacji, po zakończeniu likwidacji, przeznaczony zostanie na cele wskazane przez Zgromadzenie Fundatorów.